Kodeks etyczny

ATLAS WORK Sp. z o. o.

Preambuła

 1. Spółka Atlas Work Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000637747, dalej jako „Atlas Work”, jest Agencją Pracy Tymczasowej wpisaną do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia KRAZ pod numerem 15010 i zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę i umowy prawa cywilnego.
 2. Atlas Work wspiera rozwój rynku pracy poprzez promowanie pozytywnej kultury pracy oraz tworzenie trwałych więzi społecznych i w tym celu stworzył zasady i procedury opisane w niniejszym Kodeksie Etycznym, zwanym dalej Kodeksem Etycznym, które zobowiązuje się przestrzegać w swoje działalności gospodarczej oraz w kontaktach i relacjach ze wszystkimi swoimi Pracownikami, Współpracownikami, Klientami i Dostawcami.
 3. Atlas Work przestrzega wszystkie przepisy Prawa Pracy obowiązujące w krajach, w których prowadzi swoją działalność, w tym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisy Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141), dalej jako Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa pracy.
 4. Kodeks Etyczny jest zgodny z postulatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby "przyjąć, wspierać i wprowadzać w życie zestaw podstawowych wartości w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, środowiska i walki z korupcją" skodyfikowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz w Dziesięciu Zasadach Praw Człowieka Global Compact, Pracy, Środowiska i Przeciwdziałania Korupcji.
 5. Kodeks Etyczny stanowi integralną część polityki Atlas Work. został wydany i przyjęty przez zarząd Atlas Work.
 6. Kodeks Etyczny jest wiążący dla wszystkich Pracowników, Współpracowników, Klientów i Dostawców Atlas Work.
 7. Atlas Work prosi swoich Pracowników, Współpracowników, Klientów i Dostawców o zapoznanie się z Kodeksem Etycznym i zobowiązuje ich w ramach współpracy do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w Kodeksie Etycznym.

WSPÓŁRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ 

Atlas Work współpracuje z Administracją Publiczną, Instytucjami i wszystkimi innymi podmiotami w zakresie przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność – przyjmując kryteria zachowań oparte na zasadach uczciwości i przejrzystości oraz zobowiązując się do przestrzegania przepisów Prawa Pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasad Prawa

Pracy określonych w rozdziale II Kodeksu Pracy, a w szczególności:

 1. zakazu pracy dzieci;
 2. wyeliminowania wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej, a także zwalczanie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi;
 3. wolnego zrzeszania się pracowników i prawa do rokowań zbiorowych;
 4. eliminacji wszelkich form dyskryminacji;
 5. przestrzegania wszystkich przepisów regulujących rynek pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, procedur dyscyplinarnych, czasu pracy i wynagrodzenia;
 6. walki z korupcją we wszystkich jej formach, w tym z wymuszeniami i łapówkarstwem.

UCZCIWOŚĆ 

Atlas Work opiera swoją działalność na zasadzie uczciwości i równoważeniu indywidualnych interesów poszczególnych osób – każdego Pracownika, Współpracownika, Klienta i Dostawcy – z interesami Spółki oraz respektuje różnorodność i wzajemny szacunek zgodnie z wartościami i zasadami niniejszego Kodeksu Etyki. Zasada uczciwości leży u podstaw zachowania każdej osoby pracującej w Atlas Work lub w jej imieniu:

 1. w kontaktach z Pracownikami, Kandydatami i Współpracownikami, w których selekcja, rekrutacja, szkolenie, wynagradzanie i zarządzanie zasobami ludzkimi odbywa się wyłącznie na podstawie zasług i kompetencji, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, na przykład ze względu na płeć, religię, pochodzenie narodowe lub etniczne, pochodzenie kulturowe lub społeczne, niepełnosprawność lub chorobę, orientację seksualną, wiek, stan cywilny lub poglądy polityczne;
 2. w kontaktach z Ludźmi, wobec których nie są dozwolone żadne uprzedzenia ani niesprawiedliwe traktowanie, a promowane są warunki pracy sprzyjające rozwojowi osobowości i profesjonalizmu jednostki;
 3. w relacjach z Klientami, aby móc świadczyć usługi o coraz wyższej jakości, z uwzględnieniem szczególnych wymagań każdego z nich;

ZASADY ZATRUNIANIA

 1. Zatrudnienie jest dobrowolne, Atlas Work nie korzysta z pracy przymusowej, w tym pracy więźniów, pracy niewolniczej lub innych form pracy przymusowej i przestrzega Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących zakazu pracy przymusowej. Atlas Work nie toleruje handlu pracownikami lub innego sposobu wykorzystywania pracowników za pomocą gróźb, siły, przymusu, uprowadzenia lub oszustwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa praca musi być dobrowolna, a pracownicy mają możliwość odejścia z pracy i rozwiązania stosunku pracy lub innego statusu pracy z zachowaniem co najmniej ustawowego okresu wypowiedzenia, określonego w Kodeksie Pracy.
 2. Atlas Work szanuje godność i inne dobra osobiste Pracowników, nękanie i znęcanie się fizycznie, seksualnie, psychicznie lub werbalne nad pracownikami jest surowo zabronione.
 3. Atlas Work nie wymaga od Kandydatów i Pracowników oddania oryginału ich dowodu tożsamości, paszportu lub pozwoleń na pracę jako warunku pracy, Atlas Work może przechowywać kopie takich dokumentów tylko w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia dla Pracownika na pobyt czasowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zgody na pracę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Atlas Work zatrudnia wyłącznie osoby, którzy ukończyli 18 lat.
 5. Atlas Work nie dyskryminuje swoich pracowników ze względu na płeć, rasę, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, ciążę, stan cywilny, narodowość, poglądy polityczne, przynależność związkową, pochodzenie społeczne lub etniczne ani żadne inne aspekty, w odniesieniu do Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1998 r. dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, wobec której taka dyskryminacja jest zabroniona. Atlas Work potwierdza , że jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna i całkowicie zabroniona. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.
 6. Pracownicy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają  prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji, nie mogą być narażeni na żadne nękanie lub działania odwetowe za powyższe działania, Atlas Work szanuje wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych między pracownikami a zakładem pracy. 
 7. Pracownik ma prawo do wypoczynku, Atlas Work respektuje przepisy Prawa Pracy dotyczące wymiaru czasu pracy a umowa z pracownikiem określa w sposób czytelny czas pracy. Atlas Work stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe i socjalne potrzeby Pracowników i deklaruje bezpieczne, higieniczne i zdrowe środowisko pracy oraz podejmuje we współpracy z kontrahentami niezbędne środki w celu zapobiegania wypadkom i urazom pracowników wynikającym z pracy w miejscu pracy lub z nią związanym.

POUFNOŚĆ

Atlas Work chroni prywatność wszystkich podmiotów z którymi współpracuje oraz poufność informacji i danych osobowych będących w jej posiadaniu. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie jakichkolwiek danych osobowych może być wykonywane wyłącznie przez osoby wyraźnie do tego upoważnione na podstawie bezpośredniego upoważnienia administratora danych lub podmiotu przetwarzającego. Dane muszą być gromadzone i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, zgodnie z zasadami adekwatności, stosowności i ograniczenia, a osoby upoważnione do przetwarzania danych w żadnym wypadku nie mogą wykorzystywać jakichkolwiek informacji do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności firmy. Biorąc pod uwagę wrażliwy charakter przetwarzanych informacji i dokumentów (np. CV, odcinków wypłaty, umów o pracę, umowy zlecenia), każdy, kto pracuje w Atlas Work lub w jego imieniu, zobowiązuje się do przestrzegania najsurowszych procedur ochrony prywatności w celu ochrony wszystkich zainteresowanych stron, przestrzegania odpowiednich przepisów i uzgodnionych zobowiązań związanych z umową o pracę lub konkretnymi umowami o zachowaniu poufności.

TRANSPARENTNOŚĆ

Atlas Work opiera swoje działania, komunikację i dostarczanie informacji na zasadzie transparentności, podkreślając wartość zdobywania zaufania naszych Pracowników i Współpracowników. Przejrzystość stanowi zasadę przewodnią, w szczególności:

 1. w odniesieniu do zarządzania Spółką i stosunków umownych z Kandydatami na pracowników, Pracownikami, Współpracownikami, Klientami, Dostawcami, które muszą być uczciwe, jasne i przejrzyste;
 2. w odniesieniu do kosztów oferowanych usług, które muszą być jasno określone,
 3. w odniesieniu do komunikacji zewnętrznej informacji Spółki, która musi być zgodna z prawdą, prosta, zrozumiała, szybka i dostępna dla każdego, w szczególności żaden Pracownik ani Współpracownik nie jest upoważniony do przekazywania osobistych opinii w imieniu Atlas Work, w tym w mediach społecznościowych; ujawnienie informacji i danych dotyczących Spółki lub wykorzystania logo, co jest możliwe tylko za wyraźną zgodą Atlas Work.

BEZPIECZEŃSTWO

Atlas Work zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich swoich zobowiązań prawnych w zakresie higieny, zdrowia i bezpieczeństwa, począwszy od dokładnej oceny ryzyka, a następnie jasnej definicji prewencji i ochrony, tak aby zapewnić skuteczne bezpieczeństwo i ochronę w miejscu pracy. Wszyscy bez wyjątku Pracownicy i Współpracownicy, którzy działają w imieniu Atlas Work, zobowiązani są do:

 1. przestrzegania zasad, sumiennego przestrzegania wszelkich określonych procedur związanych z pełnioną przez nich funkcją, naruszenie regulaminu nigdy nie jest tolerowane z jakiegokolwiek powodu;
 2. wywierania pozytywnego wpływu w odniesieniu do zasad dobrego postępowania, działając jako promotorzy bezpieczeństwa w miejscu pracy, w tym właściwych i oczekiwanych zachowań w miejscu pracy;
 3. przyjmowania postawy i zachowania opartych na zasadach szacunku, rozwagi, trzeźwości i uprzejmości w kontaktach zarówno ze Współpracownikami, jak i osobami trzecimi.
 4. Atlas Work będzie interweniować w celu zapobieżenia wszelkim przypadkom obraźliwego, dyskryminującego, niebezpiecznego lub oszczerczego zachowania i surowo zakaże agresji fizycznej lub emocjonalnej, używania wulgaryzmów i agresji słownej, nękania, mobbingu lub zastraszania, a także zastosuje odpowiednie środki dyscyplinarne lub kary w przypadku powyższych naruszeń,
 5. Atlas Work wymaga od swoich Pracowników i Współpracowników świadomości negatywnego wpływu alkoholu i narkotyków na zdrowie własne i innych ludzi, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

STOSOWANIE KODEKSU ETYCZNEGO

 1. Podmiotami obowiązanymi do przestrzegania Kodeksu Etycznego są:
  1. członkowie zarządu Atlas Work i wszystkich innych organów decyzyjnych i nadzorczych Spółki, Menedżerowie i Pracownicy wchodzący w skład struktur organizacyjnych; 
  2. wszyscy Pracownicy bez względu na formę zatrudnienia tj. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło,
  3. zewnętrzni Współpracownicy i Konsultanci, którzy działają w imieniu lub na rzecz Atlas Work.
 2. W interesie Atlas Work jest, aby Kodeks Etyczny był rozpowszechniany wśród wszystkich Pracowników i Współpracowników Atlas Work.
 3. Zarząd, dyrektorzy i kierownicy działów Atlas Work muszą poprzez swoją pracę demonstrować wartości i zapisy Kodeksu Etycznego dokładając wszelkich starań, aby były one zrozumiałe i realizowane przez wszystkich.
 4. Pracownicy i Współpracownicy zobowiązani są do postępowania zgodnego z wartościami, zasadami i celami zawartymi w Kodeksie Etycznym.
 5. Wszyscy Klienci zostaną zaznajomieni z postanowieniami Kodeksu Etycznego i zostaną zobowiązani do ich przestrzegania.
 6. W celu zaznajomienia Pracowników i Współpracowników z Kodeksem Etycznym Atlas Work organizuje odpowiednie szkolenia.
 7. Za przestrzeganie, interpretację i weryfikację zasad zawartych w niniejszym Kodeksie Etycznym odpowiada Zespół do spraw przestrzegania Kodeksu Etycznego. Wszelkie sytuacje lub zachowania, które naruszają postanowienia niniejszego Kodeksu Etycznego i obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być rozwiązane niezwłocznie, powinny być zgłaszane do Zespół do spraw przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej mailem na adres: sergiusz.kocherga@atlaswork.pl lub davyd.lazor@atlaswork.pl. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane niezwłocznie i w taki sposób, aby zagwarantować anonimowość i zabezpieczyć się przed ryzykiem dyskryminacji wobec każdego, kto zgłasza naruszenia Kodeksu Etycznego.
 8. Wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia przepisów Prawa Pracy mogą być zgłaszane przez Pracowników lub Współpracowników bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, tel: (22) 391 82 15, kancelaria@gip.pip.gov.pl Wszelkie podejrzenia dotyczące handlu ludźmi lub pracy przymusowej mogą być zgłaszane przez Pracowników i Współpracowników bezpośrednio do:
  1. Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi, którego celem jest zapobieganie handlu ludźmi tel. +48 22 628 01 20,
  2. Komendy Głównej Policji Wydział do walki z handlem ludźmi Tel. (22) 60-148-33, 664 974 934, E-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl

Szukasz pracownikow?