Zatrudnianie pracowników z Ukrainy a obowiązki pracodawcy

Atlas Work | 06.08.21

Podjęcie nowej pracy to dla pracownika stres i niepokój dotyczący obowiązków, jakie będą na nim spoczywały. Mało kto myśli o tym, że na pracodawcy również sporo ciąży.

Niedopełnienie obowiązków przez niego daje pracownikowi nie tylko prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, ale też podstawę do domagania się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracodawca zatem powinien nadążać za zmianami w prawie pracy, a jeśli planuje zatrudnić pracowników z Ukrainy, dopełnić jeszcze innych obowiązków.

Zezwolenie na pracę dla pracownika z Ukrainy

Standardowe obowiązki pracodawcy dotyczące szkoleń BHP, informowania o wysokości wynagrodzenia, zapewnienie badań wstępnych czy pierwszej pomocy w nagłych przypadkach to za mało w obliczu regulacji związanych z zatrudnieniem pracownika z Ukrainy. Tu przede wszystkim pracodawca musi zweryfikować czy potencjalny pracownik ma zezwolenie na pracę w Polsce lub, czy z jego posiadania jest zwolniony. Obowiązkiem pracodawcy w tym zakresie będzie zatem uzyskanie jednego z trzech dokumentów dającego obywatelowi Ukrainy prawo do pracy w Polsce:

  • Zezwolenie na pracę sezonową – o nie pracodawca występuje do starosty, czyli do PUP
  • Zezwolenie na pracę cudzoziemca (typ A, B, C, D, E) – pracodawca występuje o nie do wojewody
  • Dokonanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz uzyskanie w tym zakresie wpisu do ewidencji – tej rejestracji dokonuje pracodawca w PUP (dotyczy to tylko prac, które nie są sezonowe)

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy będzie podpisanie z nim stosownej umowy przetłumaczonej na język zrozumiały dla pracownika. Pracodawca powinien posiadać kserokopię dokumentu pobytu pracownika. Wyżej wymienione zezwolenie lub oświadczenie określa warunki zatrudnienia, których pracodawca ma obowiązek przestrzegać. Jeśli forma zatrudnienia to zakłada, pracownik powinien zostać zgłoszony przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego. Prawo do braku obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez cudzoziemca określa ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art.87 ustawy).

Prawo pobytu cudzoziemca w Polsce

Do jego posiadania zobligowane są wszystkie osoby, które chcą legalnie wykonywać w Polsce pracę niezależnie od tego, czy muszą posiadać zezwolenie na pracę, czy nie. O tytuł pobytowy ubiegać się powinien sam cudzoziemiec. Decyzję o zezwoleniu na pobyt wydaje Urząd Wojewódzki. Podstawą zezwolenia na pobyt będzie zatem wiza, dokument pobytowy lub również wiza wydana przez inne państwo obszaru Schengen, zezwolenie na pobyt czasowy, ustawa z 12 grudnia 2013 r. (art.108 i 206) – dotyczy złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy.

Tytuł pobytowy przysługuje też w ramach ruchu bezwizowego. Pracodawca ma o tyle skomplikowaną sytuację, że nie ma jednej procedury zatrudniania pracownika z Ukrainy. Sytuacja każdej osoby jest inna i wymaga odrębnej analizy, dlatego warto skorzystać z agencji pracy, które ściągną z pracodawcy część formalności. Nasza agencja pracy tymczasowej zajmuje się zarówno rekrutacją, jak i leasingiem i outsourcingiem pracowników z Ukrainy. Korzystanie z jej usług gwarantuje nie tylko legalność zatrudnienia pracowników, ale też ich odpowiedni dobór pod kątem kwalifikacji.

Czytaj także: Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?