Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową

Atlas Work | 06.04.23

W polskim prawie tymczasowe zatrudnienie regulowane jest przez Ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Określa ona prawa pracownika tymczasowego do równego traktowania pod względem warunków pracy i wynagrodzenia, urlopu, jak również warunki wypowiedzenia umowy. Umowa zawierana jest przez agencję pracy tymczasowej z pracownikiem tymczasowym, który na podstawie tejże umowy kierowany jest do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Czym charakteryzuje się umowa o pracę tymczasową?

Praca tymczasowa – rodzaj umowy

Umowa o pracę tymczasową jest podstawą nawiązania stosunku pracy między agencją a pracownikiem tymczasowym. Najczęściej jest ona zawierana na określony czas, co oznacza, że z góry jest w umowie sprecyzowany okres, w którym obowiązuje stosunek pracy, a po tym czasie umowa rozwiązuje się automatycznie. Drugą opcją na zawarcie umowy o pracę tymczasową jest zawarcie jej na czas pełnienia wymaganych obowiązków. Będzie to zatem albo umowa np. na okres 3 miesięcy, albo umowa na zbiór owoców sezonowych czy wykonanie remontu instalacji w budynku itp. Jak zatem w obu tych przypadkach wygląda wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową?

Wypowiedzenie umowy o pracę tymczasową — jaki okres dotyczy agencji, a jaki pracownika tymczasowego?

Zdarzają się sytuacje, kiedy z jakiegoś powodu trzeba będzie umowę o pracę tymczasową wypowiedzieć. Wyżej wymieniona ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewiduje dwa okresy wypowiedzenia dla obu stron. W przypadku pierwszego będą to trzy dni i dotyczy to umów zawartych na okres nieprzekraczający 2 tygodni. W drugim przypadku będzie to okres wypowiedzenia wynoszący tydzień i dotyczy on umów podpisywanych na czas dłuższy niż 2 tygodnie. Te okresy dotyczą jednak tylko umów zawartych na czas określony. Jeśli umowa zawierana jest na czas wykonania konkretnej pracy, wtedy nie obowiązuje żaden ustawowy okres wypowiedzenia. Co istotne, w przypadku zachorowania, jeśli w umowie istnieje klauzula o tymczasowym charakterze pracy, umowa wygasa w momencie zachorowania. W tym czasie można uzyskać zasiłek chorobowy z odpowiedniego urzędu. Jeśli takiej klauzuli nie ma w umowie, agencja nie może rozwiązać umowy i zobowiązana jest do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby.

Ważne jest, że w umowie musi znaleźć się zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony. Jego brak oznacza, że dana umowa nie może zostać wypowiedziana i wygasa ona w dniu, który w umowie jest określony jako data zakończenia współpracy

Czytaj także: Wynajem pracowników — na czym polega i ile to kosztuje?