Dokumenty potrzebne do zatrudnienia pracownika z Ukrainy

Atlas Work | 06.07.22

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy to od lat temat interesujący pracodawców, a w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej. Zarówno miejsc pracy, jak i chętnych do niej jest sporo, warto więc zadbać o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jak legalnie przebiega zatrudnienie pracowników z Ukrainy?

Jak wygląda legalne zatrudnienie obywateli z Ukrainy?

Każde zatrudnienie pracownika to dokumenty generowane dla przedsiębiorstwa. Będą one też miały znaczenie w przypadku pracowników z Ukrainy. Jednak dokumenty potrzebne do zatrudnienia tej grupy pracowników to nie jest nic skomplikowanego. Obecnie najprostszy sposób na zatrudnienie m.in. obywateli Ukrainy to złożenie w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Do 24 lutego 2022 r. osoby z Ukrainy musiały zalegalizować swój pobyt oraz uzyskać zezwolenie na pracę. Obecnie zasady zostały uproszczone i zgodnie z art.36 specustawy posiadając zezwolenie na pobyt czasowy, jest się uprawnionym do legalnego zatrudnienia. Wniosek o pobyt czasowy obywatel Ukrainy składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w dniu złożenia wniosku. Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali po 24 lutego tego roku, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy.

Jakie dokumenty są niezbędne do zatrudnienia pracownika ze Wschodu?

Obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie. Osoba z Ukrainy nie potrzebuje żadnych specjalnych dokumentów niż dokumenty dla nowego pracownika, który jest obywatelem Polski. Stempel Straży Granicznej jest tytułem uprawniającym do pobytu i pracy. Brak stempla oznacza, że wjazd osoby z Ukrainy nie został zarejestrowany i wtedy należy tego dokonać już na terenie Polski. Odbywa się to poprzez nadanie numeru PESEL. Obecnie w sposób sprawny Ukraińcom nadawane są numery PESEL, co ułatwia wszelkie dalsze formalności.

Pracodawca od momentu zatrudnienia ma 14 dni na poinformowanie o tym powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Dokumenty potrzebne do umowy o pracę oraz zlecenie to paszport i nr PESEL, na którego wyrobienie obywatele Ukrainy mają 60 dni od wjazdu do Polski. Ze strony pracodawcy komplet dokumentów dla nowego pracownika to oczywiście umowa, z którą pracownik zapoznaje się przed podpisaniem. Powinna więc ona być sporządzona w zrozumiałym dla pracownika języku. Od tego momentu pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie pracownika do ZUS celem zapewnienia mu niezbędnych świadczeń i możliwości korzystania z bezpłatnej służby zdrowia.

Czytaj także: Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę?